Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:16.11.16

Relectro Plus: 16.11.16

Convocatòria

De cara a compartir amb vosaltres les darreres informacions sobre l'estat actual de la BDC, creiem que seria convenient fer una trobada per a posar en comú totes aquelles “novetats”, per això us convoquem a la següent reunió:

Convocatòria: dimecres 11 de novembre de 2016, de 10 a 13:30h aprox. a la Sala de Juntes del CSUC que es troba a l'edifici Annexus (C/Gran Capità, s/n. 08034 Barcelona).

Ordre del dia

 • Informacions sobre el replantejament de la BDC
 • Estat de les renovacions 2017 per a acords marc espanyols
 • Renovacions de productes exclosos de la BDC: Sage
 • Canvis en renovacions ja acordades
 • Desiderates universitats
 • Torn obert

Assistents

S'excusen:

Resum de la reunió

Informacions sobre el replantejament de la BDC

S’explica als assistents l’estat actual en el que es troba el replantejament de la BDC i els diferents acords presos a les darreres CE.

Estat de les renovacions 2017 per a acords marc espanyols

 • Elsevier:Des de que es va començar a parlar de l’acord nacional amb aquesta editorial, l’estat de la negociació ha passat per diferents estadis. En aquests moments, desprès de que la FECYT sortís “in extremis” de la negociació, els consorcis han hagut de buscar-se un nou interlocutor per a intentar no perdre l’aconseguit que serà assumit per la CRUE.

Finalment, l’increment per al 2017 serà del 2% i l’1% restant s’haurà de gastar en llibres (79.000€). Aquest import es pagarà o en el que queda de 2016 o en 2017, i a dia d’avui encara no es sap com es distribuirà entre les universitats i si hi l’accés serà creuat o no. A més, s’ha arribat a un acord 2017-2020 amb uns increments fixats per sota del 3%.

 • Wiley:S’explica als assistents el model Data Base Model 1. Es tracta d’un acord marc triennal que implica l’accés a totes les revistes publicades per Wiley Online Library des del 1997 fins a l’actualitat. Això suposa que les universitats amb subscripcions individuals podran deixar de subscriure aquests títols, ja que passaran a formar part de l’acord consorciat.

Durant la reunió, sorgeixen algunes preguntes respecte al model i també respecte els títols individuals assignats a les universitats, com ara si les subscripcions en paper també s’estan tenint en compte, ja que moltes universitats al·leguen que alguns dels títols inclosos com a subscripcions individuals només els tenen en paper.

Renovacions de productes exclosos de la BDC: Sage

S’informa als assistents que desprès de selecció de la nova Core Collection que es va demanar arrel de la sol·licitud de replantejar la BDC, de cara a 2017, la BDCd passarà a tenir 13 productes. Per a la renovació 2017 (accés 2018), Sage passarà a ser un AxA.

Canvis en renovacions ja acordades

Es tracten les renovacions que han pogut presentar algun “contratemps” per canvis en els models de preus, fusions, etc. A continuació, s’exposen les propostes que plantejaven els proveïdors i els acords als que s’ha arribat des del CSUC:

 • IH: Degut a la nova fusió amb T&F, la col·lecció que havíem tingut al CSUC fins ara, deixarà d’existir, així doncs, ens haurem d’adaptar a una de les 3 propostes que ens ofereixen. Com totes aquestes propostes suposen increments per sobre de les previsions i la que més s’apropa a les previsions, comporta pèrdua de continguts, de cara a l’accés 2017, s’ha aconseguit mantenir els mateixos continguts per un increment de preu per sota del previst, a canvi, caldrà adaptar-se al nou model al 2018.

La UAB proposa plantejar a IH incloure els títols subscrits individualment (afegint-los a l’opció 3).

 • Aranzadi:A partir de 2017, segons l’editor, el model Aranzadi Bibliotecas desapareixerà i el substituirà Aranzadi Instituciones, que és un recurs molt més complert i que suposa un increment de més del 50% respecte al pagat per a l’accés 2016. De nou, es paralitza el traspàs al nou model i de cara a l’accés 2017, es continuarà amb Aranzadi Bibliotecas i durant l’any vinent s’haurà de negociar amb Aranzadi per arribar a un acord pel nou model.

La UPF comenta que ells actualment subscriuen Proview que són llibres de bibliografia bàsica i que estaria be estudiar un acord consorciat.

 • RSC:Desprès de passar-nos al 2015 al model Gold, assumint un increment de gairebé un 18%, RSC ens comenta que els preus que havíem tingut fins ara eren incoherents i que l’adaptació al nou model comportaria un increment mitjà del 130% i la pèrdua dels vouchers entre d’altres.

El CSUC veient la gravetat del problema ha aconseguit paralitzar el canvi fins al 2019. Finalment l’acord amb RSC serà per 2 anys, amb increments fixats del 5% ambdós anys i conservant alguns vouchers. Al 2019, però, caldrà adaptar-se.

 • SCOAP3:Tot i estar pendent la realització d’un document explicant la Fase 2 (2017-2019) d’aquesta iniciativa, a tall informatiu, s’informa de quin serà el model de pagament a nivell espanyol. Es tractarà del model mixt (50% preu per publicació i 50% preu per subscripció).

Desiderates universitats:

 • Vlex: Arrel de la petició de la URL, es demana un pressupost a aquesta editorial i es contacta amb les universitats per saber si hi hauria interès en passar-lo d’un AxA a un TxT (ja que actualment, ja ho subscriuen 6 universitats).

La valoració del CSUC és que la proposta consorciada no representa grans estalvis pels consorciats, tot i així, s’acorda enviar la proposta per a que ho puguin valorar.

 • JBI/OVID: En aquest cas, arrel de la petició de la URV i en vista de que les universitats tenen cert interès en aquest recurs, contactem amb OVID i ens fan arribar una proposta per 9 universitats.

Acordem que enviarem llistats amb els continguts que ofereix cada proposta per a que les estudiïn les biblioteques.

Altres propostes:

Es repassen algunes de les propostes que han anat arribant al CSUC per tal de saber si hi podria haver un interès “real” per part de les biblioteques. Els proveïdors són: CUP, IOP i BRILL. A banda, les universitats comenten: Proview (UPF), JOVÉ (UIB i UPC) i manifesten interès per reproductors en streaming (com ara Filmin, Digitàlia, etc.)

Altres temes i torn obert:

UdL comenta si des del CSUC es pot fer alguna cosa pel tema dels increments dels AxA de Nature.

Acords i tasques:

1. Es planteja explicar en la propera reunió els quadres de pressupostos de la BDC, per tal d’aclarir dubtes. / LA

2. Enviar pressupost del DB Model de Wiley actualitzat / Núria (Fet)

3. Actualitzar la proposta d’vLex i enviar-ho a les biblioteques. / Núria (Fet)

 • Estudiar-ne l’oferta d’vLex i comentar amb el CSUC si finalment hi ha interès. / Universitats

4. Enviar a les biblioteques els continguts de cadascuna de les ofertes de JBI/OVID. / Núria (Fet)

 • Estudiar-ne l’oferta i comentar amb el CSUC si finalment hi ha interès. / Universitats

5. Títols subscrits actualment a Cambridge University Press (CUP) per estudiar-ne la possibilitat de fer un acord conjunt. / Universitats

6. Títols subscrits actualment a BRILL Online per estudiar-ne la possibilitat de fer un acord conjunt. / Universitats

Documents


Eines de la pàgina